» Gods Heil
Foto
Verzameld en van commentaar voorzien door BrahmAhUM

GODS HEIL
dat was, is en komt

Jesaja 52:7
Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten desgenen, die het goede boodschapt, die den vrede doet horen; desgenen, die goede boodschap brengt van het goede, die heil doet horen; desgenen, die tot Sion zegt: Uw God is Koning.

Heil dat was
Heil overkomt je als je het juiste doet of het valt je onverwachts in je schoot.
Het is een morele kwestie of een onverwacht geluk. Je kunt het ook HARMONIE noemen.
Harmonie is resonantie. Al het verwante zoekt elkander, omdat het resoneert.
We zijn een onderdeel van de natuur; handel in overéénstemming met de natuur en je verkrijgt heil. Dat is de kern van het Taoïsme en andere religies komen op hetzelfde neer. De profeten spraken over ZEGEN en vloek. Als je ongehoorzaam bent aan God ben je vervloekt; als je gehoorzaam bent ben je gezegend.
De Grieken zeiden, ken jezelf!

Deuteronomium 28:1
En het zal geschieden, indien gij der stem des HEEREN, uws Gods, vlijtiglijk zult gehoorzamen, waarnemende te doen al Zijn geboden, die ik u heden gebiede, zo zal de HEERE, uw God, u hoog zetten boven alle volken der aarde.
Dt 28:2
En al deze zegeningen zullen over u komen, en u aantreffen, wanneer gij der stem des HEEREN uws Gods, zult gehoorzaam zijn.

Heil dat is
Is er heil in de wereld?
Door al het onheil dat er nu is zou je bijna denken dat er geen heil meer is, maar het heil van God is er altijd. Als we als betere wereld het KONINKRIJK VAN GOD nemen dan is het een kwestie van waarnemen en ervaren, beter gezegd afstemmen. Om heil te verkrijgen stem ik mij af op Gods Koninkrijk. Als ik mij afstem op Gods Koninkrijk ga ik ermee resoneren. Men zegt: Waar je mee omgaat word je mee besmet. Als ik met verkeerde dingen bezig ben, of met verkeerde mensen omga verkrijg ik onheil. Stem ik af op het goede dan verkrijg ik heil. Veel mensen geloven dit niet en hebben levenslang onheil. Is dat niet treurig? Voor zover het van je gedrag afhangt kun je stellen dat heil niet altijd direkt komt of altijd aanwezig is. Er zijn veel negatieve invloeden. Maar het licht overwint altijd over de duisternis. Die negatieve invloeden moet je soms zelf overwinnen. Ze kunnen van buiten en van binnen komen. Daarom is het goed jezelf te leren kennen.
Durf jezelf te zijn. Vertrouw op God en niet op mensen. Hier komt het aan op vastberadenheid. Dit alles is een leerproces. Het is goed om altijd de eerste stap, waarvoor dan ook, bij God te beginnen. Dat is altijd het beste begin.

Wil je als ongelovige Gods heil gaan ervaren? Dat kan. Hier is mijn tip, een RECEPT VOOR GELOOF:
Leer het gebed "Onze Vader", bid het éénmaal per dag in het verborgene. Zo ben ik ooit begonnen. Wacht geduldig op het effekt. Het woord van God is krachtig genoeg om een mens te veranderen; ik spreek uit ervaring. Denk je dat het geen zin heeft, omdat je zondig bent? Bid om hulp en hulp zal komen. Besef dat alles tijdgebonden is. Voor alles is er een tijdstip. Ben je verslaafd aan iets, bid om hulp om ervan af te komen. God verwerpt geen mens die de intentie heeft om te veranderen. Heb je goede intenties dan mag je hulp verwachten. Dus wat voor een probleem je ook hebt, bid om hulp om dat probleem op te lossen. Verbind geen konsequenties aan wat er daarna gebeurt, maar aksepteer het proces dat op gang komt. Hiermee bedoel ik dat je niet gelijk allerlei voorbarige konklusies gaat trekken. Overtuig jezelf ervan dat wat je doet goed is en houd daar aan vast.
Als je je aan al die dingen houdt dan garandeer ik je, als kind van God, dat je vroeg of laat zult veranderen. Als je gaat veranderen neemt je geloof toe. Naarmate je geloof toe neemt ga je meer zien van het heil van God, van Gods Koninkrijk.

Nu is het zo dat de meesten Gods Koninkrijk niet zien, omdat het Licht in hen verduisterd is. Dat is zo, omdat mensen meer belang hechten aan uiterlijke, materiële en lichamelijke dingen. Om het Koninkrijk van God te gaan zien moet je je aandacht verschuiven van het lagere naar het hogere. Het hogere is belangrijker dan het lagere. Licht is meer dan duisternis. Het geestelijke meer dan het materiële en lichamelijke. Stem af op de hogere, geestelijke dingen en ga iets zien van Gods Koninkrijk. Stem af op Gods Koninkrijk en ontvang KRACHT EN LICHT. Deze Kracht en Licht vanuit Gods Koninkrijk bewerkstelligen de laatste dingen in onze wereld, waarvan de Profeten en de Zoon gesproken hebben. Elk woord van hen zal in vervulling gaan.

Heil dat komt

Het taoïsme leert ons dat elke beweging, vroeg of laat, omslaat in het tegendeel.
Zo ook de toestand die nu in de wereld heerst. Nu verduisterd het materialisme het Licht.
Daarna slaat het om in het tegendeel, een Licht komt op over de Aarde. De wederkomst van de Heer. God doet niets of hij geeft het van te voren te kennen. Zijn profeten en de Zoon hebben ons vertelt over de dingen die gaan komen. De dingen die gaan komen gaan het voorstellingsvermogen van de mens te boven. Er komt een wereld waarin geen lijden en dood meer zal zijn. Er komt een opstanding der doden. Het verlorene komt terug! Voor ons onvoorstelbaar. God doet wat wij mensen nog geeneens kunnen voorstellen. Voor het zover is zullen er velen voortekenen zijn. Let op! Dit is het bewijs dat het grote gebeuren er aan komt. Het, in de hele wereld, zichtbaar worden van Gods Heil!

DE VOORTEKENEN VAN HET GROTE GEBEUREN

Lukas:21:25: En er zullen tekenen zijn in de zon, en maan, en sterren, en op de aarde benauwdheid der volken met twijfelmoedigheid, als de zee en watergolven groot geluid zullen geven;
Lk:21:26: En den mensen het hart zal bezwijken van vrees en verwachting der dingen, die het aardrijk zullen overkomen; want de krachten der hemelen zullen bewogen worden.
Lk:21:27: En alsdan zullen zij den Zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid.
Lk:21:28: Als nu deze dingen beginnen te geschieden, zo ziet omhoog, en heft uw hoofden opwaarts, omdat uw verlossing nabij is.
Lk:21:29: En Hij zeide tot hen een gelijkenis: Ziet den vijgeboom, en al de bomen.
Lk:21:30: Wanneer zij nu uitspruiten, en gij dat ziet, zo weet gij uit uzelven, dat de zomer nu nabij is.
Lk:21:31: Alzo ook gij, wanneer gij deze dingen zult zien geschieden, zo weet, dat het Koninkrijk Gods nabij is.

IV Ezra
5 ...een geweldige schrik, waarheid verborgen, geloof zonder vrucht, ongerechtigheid.
Dan zal plotseling de zon des nachts schijnen en de maan overdag. Van bomen zal bloed druppelen; stenen zullen schreeuwen. De volken zullen opstaan, de uitgangen in verwarring geraken; en die de bewoners der aarde niet verwachten zal heersen. De vogels trekken weg,
de zee van Sodom zal vis bevatten en zal des nachts brullen met een stem die velen niet verstaan, maar ieder verneemt. Op vele plaatsen opent zich de afgrond en lange tijd komt het vuur te voorschijn. Dan verlaten de wilde dieren hun gebied. Vrouwen baren gedrochten. In het zoete water bevindt zich zout water. Vrienden strijden plotseling tegen elkaar. Dan zal het verstand zich verbergen en de wijsheid vluchten naar haar kamer; velen zullen haar zoeken en haar niet vinden. Maar de ongerechtigheid en de tuchteloosheid zullen groot zijn op aarde. Dan zal het ene land het andere vragen en zeggen: Is de gerechtigheid, die het rechte doet, misschien door u heen getrokken? en het zal antwoorden: Neen! Te dien tijde zullen de mensen hopen en niet bereiken, moeite doen en niet bij hun doel komen.
6:18 ...Zie, de dagen zullen komen dat ik zal naderen om de bewoners der aarde te bezoeken, dat ik wraak zal oefenen over de boosheid van de overtreders, dat Sions vernedering vol is en de eeuw die voorbijgaat, verzegeld, dan zal ik de volgende tekenen geven: Boeken zullen geopend worden voor het aangezicht van het firmament en allen zullen ze plotseling zien. Éénjarige kinderen zullen hun stem verheffen en spreken; zwangere vrouwen baren ontijdig in de derde en vierde maand; maar dezen zullen leven en rondlopen.
Plotseling zullen bezaaide akkers zonder vrucht blijken en volle schuren zullen plotseling leeg bevonden worden. De bazuin zal luid weerklinken; alle mensen zullen haar plotseling horen en beven. Te dien tijde zullen vrienden elkaar als vijanden bestrijden, zodat de aarde met haar bewoners zich daarover zal ontzetten. Waterbronnen zullen stilstaan en drie uren lang niet stromen. Maar wie uit dit alles wat ik u voorspeld heb over zal blijven, die zal gered worden en mijn heil en het einde van mijn wereld zien. Dan zullen de mannen die eens zijn weggerukt, die de dood niet gesmaakt hebben van hun geboorte af, verschijnen. Dan zal het hart van de bewoners der aarde veranderd worden en een nieuwe geest ontvangen. Dan zal het kwade tenietgedaan en het bedrog vernietigd zijn;
het geloof zal bloeien, de verdorvenheid overwonnen zijn; en de waarheid die zo lange tijd zonder vrucht is gebleven, zal openbaar worden.
9 ...Ga zelf maar na, als gij ziet dat een deel van de aangekondigde tekenen voorbij is, dan zult gij weten dat nu de tijd gekomen is dat de Allerhoogste de wereld die Hij geschapen heeft, wil bezoeken. Als in de wereld zullen verschijnen onrust in de landen, verwarring bij de volken, aanslagen onder de naties; beroering onder de vorsten, gisting onder de heersers, dan zult gij weten dat dit de dingen zijn waarover de Allerhoogste heeft gesproken sinds de dagen die in het begin eertijds geweest zijn. Want zoals alles wat in de wereld is geschied een (verborgen) begin heeft in het woord, maar een openbaar einde, zo zijn ook de tijden van de Allerhoogste: hun begin in woord en voorteken, maar hun einde in daden en wonderen...

mailto:brahmahum@gmail.com
[ terug... ]Omhoog

Eigen domeinnaam
Maak vrienden


Copyright 2002-2018