Ľ ImmanuŽl
Foto

Verzameld en van commentaar voorzien door BrahmAhUM


Verzameld en van commentaar voorzien door BrahmAhUM

                                                       IMMANUňL

MattheŁs 1:23

Ziet, de maagd zal zwanger worden, en een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten ImmanuŽl; hetwelk is, overgezet zijnde, "IK BEN DE ALMACHTIGE GOD"


"O LITTLE TOWN OF BETHLEHEM"


O little town of Bethlehem,

How still we see thee lie!

Above thy deep and dreamless sleep

The silent stars go by;

Yet in thy dark streets shineth

The everlasting Light;

The hopes and fears of all the years

Are met in thee to-night.


For Christ is born of Mary,

And, gathered all above,

While mortals sleep, the angels keep

Their watch of wondering love.

O morning stars, together

Proclaim the holy birth!

And praises sing to God the King,

And peace to men on earth.


How silently, how silently,

The wondrous gift is given!

So God imparts to human hearts

The blessings of His heaven.

No ear may hear His coming,

But in this world of sin,

Where meek souls will receive Him still,

The dear Christ enters in.


O holy Child of Bethlehem!

Descend to us, we pray;

Cast out our sin, and enter in,

Be born in us to-day.

We hear the Christmas angels

The great glad tidings tell;

Oh come to us, abide with us,

Our Lord Emmanuel!


Phillips Brooks [1835-1893]


El is een algemeen woord voor God in de Semitische talen. Ook Ilah, Allah(Al-Ilah), Ilu.

Diversen namen van engelen eindigen op el, zoals MichaŽl, GabriŽl, RafaŽl, UriŽl.


Jesaja 7:14

Daarom zal de Heere Zelf ulieden een teken geven; ziet, een maagd zal zwanger worden, en zij zal een Zoon baren, en Zijn naam IMMANUEL heten.


Jesaja 8:8

En hij zal doortrekken in Juda, hij zal het overstromen, en er doorgaan, hij zal tot aan den hals reiken; en de uitstrekkingen zijner vleugelen zullen vervullen de breedte uws lands, o Immanuel!


Even een eindje terug in de tijd naar SamuŽl:


1SamuŽl 8:5

En zij zeiden tot hem: Zie, gij zijt oud geworden, en uw zonen wandelen niet in uw wegen; zo zet nu een koning over ons, om ons te richten, gelijk al de volken hebben.

1SamuŽl 8:6

Maar dit woord was kwaad in de ogen van SamuŽl, als zij zeiden: Geef ons een KONING, om ons te richten. En Samuel bad den HEERE aan.

1SamuŽl 8:7:

Doch de HEERE zeide tot SamuŽl: Hoor naar de stem des volks in alles, wat zij tot u zeggen zullen; want zij hebben u niet verworpen, maar zij hebben Mij verworpen, dat Ik geen Koning over hen zal zijn.


Iets verder terug naar de tijd van Abraham:


Genesis 14:18:

En Melchizedek, koning van Salem, bracht voort brood en wijn; en hij was een priester des allerhoogsten Gods.

Genesis 14:19:

En hij zegende hem, en zeide: Gezegend zij Abram Gode, de Allerhoogste, Die hemel en aarde bezit!

Genesis 14:20:

En gezegend zij de allerhoogste God, Die uw vijanden in uw hand geleverd heeft! En hij gaf hem de tiende van alles.


En vandaar gaan we naar...

Hebreers 6:20

Daar de Voorloper voor ons is ingegaan, namelijk Jezus, naar de ordening van Melchizedek, een Hogepriester geworden zijnde in der eeuwigheid.


                           Analyse en amplifikatie van "IMMANUňL"


I : io(o)ta (Grieks, Hebreeuws), zaÔn (Fenicisch)

De punt(op de i) is een accent dat ongeveer sinds de 12de eeuw gebruikt wordt.

Jung(1): "De punt is het symbool voor een geheimzinnig SCHEPPEND CENTRUM van de natuur" en verderop "De punt symboliseert het LICHT en het vuur, evenzo de Godheid..."

I(in monogram): Iťsous (Grieks), Iesu-Maria(IM)


IM : I'm=I am= Ik ben

Exodus 3:14 And God said unto Moses, "I AM THAT I AM." And He said, "Thus shalt thou say unto the children of Israel, `I AM hath sent me unto you.'"

Deuteronomy 32:39 "`See now that I, even I, am He, and there is no god besides Me.


Johannes 8:58

Jezus zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Eer Abraham was, ben Ik. ("Verily, verily I say unto you, before Abraham was, I am!")


Manu'eel: gebruik van de handen betreffend.


Bij Jezus Christus hoort I Tjing hexagram nr. 61 Chung Fu(Kung Fu/Tai Tji) = INNERLIJKE WAARHEID

Oorspronkelijke tekens voor "middelpunt" en "hand boven een kind of jong dier" (Original I Ching); ook wordt het wel voorgesteld als een pijl door een middelpunt.

Mijns inziens zijn de twee trigrammen, wind boven meer, twee handen met de palmen naar elkaar toe, met daartussen een middelpunt. De handen oefenen een kracht op iets uit; misschien een symbool voor SCHEPPING (handeling/koncentratie/gebed). Of onderste hand ontvangt van de bovenste zegening of genezing.

Ook is wind boven meer GODS GEEST, die boven de wateren zweefde:

Genesis 1:1

In den beginne schiep God den hemel en de aarde.

Genesis 1:2

De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op den afgrond; en DE GEEST GODS zweefde op de wateren.

Tai Tji is de grote oeraanvang(3), de allesomvattende WAARHEID(2); oorspronkelijk is Tji de nokbalk, de scheppende lijn in de hexagrammen(3).

Draai je hexagram 61 om, dan krijg je meer boven wind is hexagram 28, Overwicht van het Grote. Dat stelt een (doorbuigende) nokbalk voor.


Jesaja 11:5

Want gerechtigheid zal de gordel Zijner lendenen zijn; ook zal de WAARHEID de gordel Zijner lendenen zijn.

Johannes 14:6

Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de WAARHEID, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij.

Johannes 14:16

En Ik zal den Vader bidden, en Hij zal u een anderen Trooster geven, opdat Hij bij u blijve in der eeuwigheid;

Johannes 14:17

Namelijk den Geest der WAARHEID, Welken de wereld niet kan ontvangen; want zij ziet Hem niet, en kent Hem niet; maar gij kent Hem; want Hij blijft bij ulieden, en zal in u zijn.

Johannes 15:26

Maar wanneer de Trooster zal gekomen zijn, Dien Ik u zenden zal van den Vader, namelijk de Geest der WAARHEID, Die van den Vader uitgaat, Die zal van Mij getuigen.

Johannes 16:13

Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der WAARHEID, Hij zal u in al de WAARHEID leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen.

Johannes 16:7

Doch Ik zeg u de WAARHEID: Het is u nut, dat Ik wegga; want indien Ik niet wegga, zo zal de Trooster tot u niet komen; maar indien Ik heenga, zo zal Ik Hem tot u zenden.

Johannes 17:17

Heilig ze in Uw WAARHEID; Uw woord is de WAARHEID.

Johannes 17:19

En Ik heilige Mijzelven voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in WAARHEID.

Johannes 18:37

Pilatus dan zeide tot Hem: Zijt Gij dan een Koning? Jezus antwoordde: Gij zegt, dat Ik een Koning ben. Hiertoe ben Ik geboren en hiertoe ben Ik in de wereld gekomen, opdat Ik der WAARHEID getuigenis geven zou. Een iegelijk, die uit de WAARHEID is, hoort Mijn stem.

Johannes 18:38

Pilatus zeide tot Hem: Wat is WAARHEID? En als hij dat gezegd had, ging hij wederom uit tot de Joden, en zeide tot hen: Ik vind geen schuld in Hem.


Evangelie van Nikodemus(=Handelingen van Pilatus) 3:2

Pilatus vroeg hem: "Ben je dan een koning?"

Jezus antwoordde hem: "U zegt dat ik een koning ben. Want hiervoor ben ik geboren en gekomen opdat ieder die uit de WAARHEID is mijn stem zou horen."

Pilatus vroeg hem: "Wat is WAARHEID?"

Jezus antwoordde hem: "WAARHEID komt van de Hemel."

Pilatus vroeg: "Is er geen WAARHEID op aarde?"

Jezus antwoordde Pilatus: "U ziet hoe zij die de WAARHEID spreken door de machthebbers op aarde worden veroordeeld."


Infancy Gospel of Thomas, Greek Text B:

Chapter 6: Als jullie mijn kruis zien dan zullen jullie geloven dat ik WAARHEID spreek.

Chapter 7: ZacheŁs tegen Jozef over Jezus: Mijn broeder, dit kind is van een WAARHEID niet van deze wereld: haal hem daarom weg bij mij.


WAARHEID is ook terug te vinden in de term NazoreeŽr, vandaar "Jezus de NazoreeŽr", behorend tot de sekte der NazoreeŽrs, kinderen die aan de tempel werden gegeven om dienaren van God te worden, zoals de richter-verlosser Simson(Samson). In de tijd van Jezus waren het de Essenen of Zadokieten van de sekte van Qumran aan de Dode Zee, een priestelijke orde die terug gaat tot Zadok(Sadok). De geboorte van Simson werd, net als bij Jezus, van te voren door een engel aangekondigd bij zijn (onvruchtbare) moeder en de tweede maal zag haar man Manoach de engel ook.

De gemeenschap wordt in de geschriften aangeduid als: Yahad, Edah, zonen van Sadok, Kinderen van het Licht, leden van het nieuwe verbond, armen, vromen, eenvoudigen, de Velen. Er was onenigheid in de groep en een deel splitste zich af onder de leiding van "de Leraar der Gerechtigheid" om zich in de woestijn te vestigen(4)blz.31.

Jesaja 40:3

Een stem des roependen in de woestijn: Bereidt den weg des HEEREN, maakt recht in de wildernis een baan voor onzen God!


Richteren 13:3 betreffende SIMSON's geboorte:

En een Engel des HEEREN verscheen aan deze vrouw, en Hij zeide tot haar: Zie nu, gij zijt onvruchtbaar, en hebt niet gebaard; maar gij zult zwanger worden, en een zoon baren.

13:4: Zo wacht u toch nu, en drink geen wijn noch sterken drank, en eet niets onreins.

13:5: Want zie, gij zult zwanger worden, en een zoon baren, op wiens hoofd geen scheermes zal komen; want dat knechtje zal een Nazireer Gods zijn, van moeders buik af; en hij zal beginnen Israel te verlossen uit der Filistijnen hand.


Gospel of the Holy Twelve, Lection 2 betreffende JEZUS' geboorte:

7. Daarom, eet geen vlees, drink geen sterke drank, want het kind zal geheiligd zijn voor God vanaf de baarmoeder, en hij zal geen vlees of sterke drank nemen, en er zal geen scheermes op zijn hoofd komen.


Handelingen 24:5

Want wij hebben dezen man bevonden te zijn een pest, en ťťn, die oproer verwekt onder al de Joden, door de ganse wereld, en een oppersten voorstander van de SEKTE DER NAZARENEN.


Hypothetica 11.17

for the man who is bound under the influence of the charms of a woman, or of children, by the necessary ties of nature, being overwhelmed by the impulses of affection, is no longer the same person towards others, but is entirely changed, having, without being aware of it, become a slave instead of a free man.


                                    Getal van IMMANUňL


IMMANUňL=528

woorden met dezelfde getalswaarde:

DE ALMACHTIGE, ELIZABETH, ARCHELA‹S, APOSTEL, FENICIňRS, EXODUS, META TON, REGENBOOG, HERSENEN


528=mei 28: de dag dat Secondo Pia, als eerste, de Lijkwade van Turijn fotografeerde en dus ook de eerste was die het positieve beeld van het negatief op de Lijkwade te zien kreeg, op de 50e verjaardag van de Italiaanse grondwet(1898).(5)


1. C.G. Jung: Mysterium Coniunctionis(gw. 14/1) blz. 66 in hs. II Die Paradoxa 1.Die Arkansubstanz und der punkt.

2. Hua Hu Ching 39, 46

3. I Tjing, Wilhelm: blz. 222, tweede boek, hs. XI, ß5

4. De rollen van de Dode Zee, Martinez&van der Woude: 5.De gemeenschap van Qumran

5. "Het Jezus komplot, het bedrog rond de lijkwade", Holger Kersten&Elmar R. Gruber: blz.17-18


[ terug... ]Omhoog

Eigen domeinnaam
Maak vrienden


Copyright 2002-2018