» De Moedergodin
Foto

Verzameld en van commentaar voorzien door BrahmAhUM


Verzameld en van commentaar voorzien door BrahmAhUM


                                      DE MOEDERGODIN


Dit artikel wil géén overzicht zijn van de Moedergodin, want die zijn er al genoeg. Het wil een compensatie zijn van éénzijdige manlijkheid. Dat is multidimensioneel bedoelt. We leven in een "mannenwereld", mijn site is misschien te éénzijdig mannelijk en het is goed mijn ANIMA(het vrouwelijke in de man) verder te integreren. Bovendien ontdekte ik recentelijk tijdens mijn speurtochtje door het boeddhisme en hindoeïsme dat in een aantal geschriften het vrouwelijke ook relatief onbewust is. Maar laat ik in ieder geval beginnen met een heuse Moedergodin, een Chinese. Hsi Wang Mu, "de Koninginmoeder van het Westen" of "Gouden Moeder van het Schijnende Meer" is haar naam. Ze is de godin van de onsterfelijkheid. Het zijn haar perziken die je dat geven. De vruchten rijpen eens in de 3000 jaar. Ze leeft onderaan de Jadeberg bij een meer. Onder verschillende invloeden is het beeld van deze godin door de tijd heen veranderd van een primitieve verwoesting brengende godin naar een beschaafde onsterfelijkheid brengende godin. Men mag dit als verschillende manifestaties van de anima zien. Ze is geassocieerd met de Tijger. Soms lees je dat ze tijgertanden heeft. De Tijger is het Westen en staat voor het Yinprincipe. Het vormt een paar met de mannelijke Draak. Samen met de Rode Feniks en de Zwarte Schildpad vormt het een quarterniteit, een vierheid, welke een symbool van heelheid is. Ze produceert "Xiào", welke is één of ander mysterieus helder aanhoudend geluid, welke vergeleken wordt met de zang van de phoenix; een shamanistische handeling welke wind en geesten tevoorschijn roept. Ze is een slangeshamane. Ze is in het gezelschap van de dansende en muziekspelende jademeisjes met hun lange spiraliserende mouwen. De jademeisjes fungeren als boodschappers van de moedergodin en als gidsen van de taoïstische mystici. Nuwa is een scheppingsgodin die de mens schiep. Werd wel afgebeeld samen met Fu Zi, inééngestrengeld om de VERENIGING VAN YIN EN YANG uit te beelden. Een andere bekende Chinese animagestalte is Kwan Yin. Zij is de vrouwelijke personificatie van de boeddhistische Avalokitesjvara, de bodhisattva van mededogen. In Tibet is het (witte) Tara, Jetsun Dolma, moeder van de bevrijding. "Er is een echte feministische beweging in Boeddhisme dat gerelateerd is aan de godin Tara", zei de Dalai Lama in 1989. In prehistorische tijden werd overal in de wereld de moedergodin "aanbeden". In die tijd waren onze gemeenschappen matriarchaal. De Moedergodin was een symbool voor vruchtbaarheid èn Schepping! De Scheppergod was dus van oorsprong vrouwelijk!

Later is dat veranderd; er begonnen mannelijke godheden te ontstaan. Als Schepping dus van oorsprong een vrouwelijke aangelegenheid is, net zoals het baren van kinderen, dan lijkt het toch wat vreemd, dat fenomeen van de mannelijke Schepper-God :-). Maar psychologisch gezien is het een ander verhaal. De anima is natuurlijk niet het enigste archetype of oerbeeld in het onbewuste dat aktief kan zijn. We hebben ook nog het Zelf. Bij de man zijn de manifestaties van het Zelf mannelijk. De uitingen van deze en anderen archetypen zijn onderdeel van een psychologisch proces, individuatie genaamd, wat gewoon een moeilijk woord is voor zelfontplooing. Er lijkt een zekere chronologie te zitten in dat proces wat betreft het tevoorschijn komen van onbewuste gestalten. Meestal begint het met de schaduw, welke staat voor de slechte eigenschappen van de mens. Daarna komt de anima te voorschijn; en daarna het Zelf. Het één en ander overlapt bij tijd en wijle. Bij de vrouw manifesteert zich de ANIMUS, het mannelijke in de vrouw. Om inzicht te verkrijgen in deze problematiek is het zeer bevorderlijk om Jung te lezen. Is men éénmaal bekend met de gang van zaken, dan zal men het steeds weer herkennen. Tot zover de moedergodin. De aanleiding tot dit artikel is de ontdekking dat in bepaalde schema's of indelingen in WERELDRELIGIES, voorzover het om een drieheid of zevenheid gaat, een vierde of achtste ontbreekt, precies zoals omschreven door Jung. In één geval een rijtje van zeven sferen van een bekende yogi en in een tweede geval gaat het om de drie juwelen in het Boeddhisme. Het viel me toevallig op. Ik denk dat het ontbrekende vierde of achtste, de vreugde betreft. En dat schrijf ik toe aan de ONBEWUSTHEID VAN DE GEVOELSFUNKTIE bij de man. Door dat ontbreken, of die onbewustheid, ontstaat de indruk dat wereldreligies, of in ieder geval een aantal van de geschriften van die religies éénzijdig mannelijk zijn (als voorbeeld van een uitzondering wil ik het tantrisch boeddhisme noemen). En dan valt natuurlijk ook meteen op dat hun Goden ook mannelijk zijn. Bovenstaande is geen pleidooi om de mannelijk Goden te vervangen door vrouwelijke! Echter, het zet mij zodanig aan het denken, dat ik mij afvraag of het misschien verstandig zou kunnen zijn om in iedergeval tot een synthese te komen. Dit blijft voorlopig de vraag. Als voorbeeld van zulk een synthese gaan we te rade bij de ESSENEN.


                     DE VERENIGING DER TEGENSTELLINGEN BIJ DE "ESSENEN"


In het boek "Het EVANGELIE VAN DE VREDE" is sprake van MOEDER AARDE en de HEMELSE VADER.

Er wordt net zoveel aandacht besteedt aan het vrouwelijke als aan het mannelijke. Het maakt een evenwichtige indruk. Persoonlijk vindt ik het van grote literaire waarde. Boek één is vooral praktisch gericht. Het boek begint met: "En toen kwamen veel zieken en gewonden tot Jezus en vroegen hem." Ze vragen Jezus waarom ze zo moeten lijden. Jezus begint te onderwijzen over het Koninkrijk van Moeder Aarde en haar Engelen. Jezus zegt dat ze gelukkig zullen worden en vrij van ziekten als ze haar leren kennen en ze zich aan haar wetten zullen houden. "Keep, therefore, her laws, for none can live long, neither be happy, but he who honors his Earthly Mother and does her laws." Uitgelegd wordt hoe je met je lichaam moet omgaan en het gezond kunt houden. Het is een mengsel van poëzie en medische wetenschap. Het is zeer kunstig gedaan. Opmerkelijk is de uitspraak: "Zoek de Wet niet in jullie geschriften, want de Wet is het Leven, terwijl de geschriften dood zijn." En: "Want waarlijk zeg ik, alle levende schepselen zijn dichter bij God dan de geschriften, die dood zijn." Anders gezegd: "Waarom luisteren jullie niet naar de woorden van God, die in zijn schepping geschreven staan. En waarvoor lezen jullie de dode geschriften, die het werk van mensenhanden zijn?" En wat moeten ze dan doen? "Vernieuw jezelf en vast. Want waarlijk zeg ik, dat Satan en zijn plagen alleen maar uitgeworpen kunnen worden door vasten en door gebed." en "Zoek de frisse lucht van het bos en de velden, en daar in het midden ervan zul je de engel van de lucht vinden." "Doe je schoenen en kleren uit en laat de engel van de lucht je hele lichaam omhelzen." Dan volgt een omschrijving van de grote reiniging van je lichaam die daardoor komt. Na de lucht is het water aan de beurt: "Na de engel van de lucht, zoek de engel van het water. Doe je schoenen en kleren uit en laat de engel van het water je hele lichaam omhelzen." En weer volgt ingrijpende reiniging. Hierna zoeken we de engel van het zonlicht en laten we onszelf omhelzen door de zonnestralen. Er volgen regels voor wat je moet eten en wat niet. Vlees eten is taboe. En natuurlijk moet je vers(levend) onbewerkt voedsel eten. Op de zevende, rustdag, vasten. En nog vele andere regeltjes. Alles netjes verdeeld over de Moeder en de Vader. Op het "Onze Vader" volgt een "Onze Moeder":-)

"En ze bidden alle tezamen met Jezus tot de Hemelse Vader en Moeder Aarde." En Jezus zei: "Zoals jullie lichamen zijn wedergeboren door de engelen van Moeder Aarde, laat jullie geest net zo wedergeboren worden door de engelen van de Hemelse Vader." "Vrede met jullie! Groet elkander zodanig, zodat op jullie lichamen de vrede van Moeder Aarde nederdaalt, en op jullie geest de vrede van jullie Hemelse Vader".

                                   "PEACE BE WITH YOU."

http://www.thenazareneway.com/index_essene_gospels_of_peace.htm

http://www.communityofpeace.net/Nedtxt/Index.htm

[ terug... ]Omhoog

Eigen domeinnaam
Maak vrienden


Copyright 2002-2018