Ľ THE TRUE INSIGHT
Foto

Verzameld en van commentaar voorzien door BrahmAhUM


Verzameld en van commentaar voorzien door BrahmAhUM


                                                   THE TRUE INSIGHT


The true insight is, that the whole world is crazy. Yes, whole humanity is psychological disturbed. To change the world

we must realise that we're crazy. Let yourself be penetrated by that thought. Everyone is disturbed, without exception.

If we don't realise our illness, we even can't start changing the world. So, let's be conscious of the fact that we all are psychological disturbed. Pronounce it. Say: "I'm crazy, disturbed" or "Everyone is psychological disturbed". or "The world is a madhouse". Become conscious of the fact that you are staying in an open asylum. This is the first and most important step if you want to change the world. Regularly pronouncing these kind of things will be very beneficial. Convince others that they are crazy. Proof it. Testify that you are crazy, be brave. Pronounce it, be an example, be a hero. Draw them over the line to pronounce it. Testify that it's beneficial.

If case you doubt, LOOK AROUND AND SEE!


                                                  SELECTIVE THINKING


What is selective thinking?

Here it means, a variant of positive thinking. A better way of positive thinking. A more efficient form of positive thinking. To clarify this, we look at the most relevant difference. People that think positive, think positive about ALL KIND of things, also of negative and harmful things. Selective thinking means that you ONLY think about positive, beautiful, worthy and higher things. You scrap all negative thoughts. Every time that you realise that something is negative or harmful, you scrap it from your thoughts. Pronounce it also to anchor it. For example say: "Thought X is negative, "scrap thought X", forget it. Ready. You will experience immediately that that is a very efficient method.

You can reap the fruits immediately. You will experience it yourself. You will feel lighter. Be steadfast. Try to continue as long as possible. Observe what is happening. Learn from it. Get better. Sometimes you will forget. Correct yourself. Start again. Be steadfast. A thing like that must be very beneficial to yourself and others. Behaviour comes from thinking. And so: If your thoughts are positive, then your behaviour will become positive too. joepie!(no translation)

If you get the hang of it, you're going to use it in the communication with other people. Yes, selective thinking as part of communication can have interesting effects. During a conversation someone is using a negative term, exchange that negative term for a positive term. Observe the effects and learn. You will improve and it's big fun :-)


You can also do it together or with a group. Every time exchange negative terms that somebody uses for positive ones; how funny.


If everyone is thinking selective, then everyone is going to behave positive and the world will become harmonious :-)


                                                   HET WARE INZICHT


Het ware inzicht is, dat de hele wereld gek is. Ja, de hele mensheid is psychisch gestoord. Om de wereld te veranderen moeten we beseffen dat we gek zijn. We moeten er van doordrongen raken. Iedereen is gestoord, zonder uitzondering.

Als we geen ziektebesef hebben, kunnen we er nog niet eens aan beginnen de wereld te veranderen. Dus, laten we er bewust van zijn dat we allemaal gek zijn. Spreek het uit. Zeg: "Ik ben gek, gestoord" of "Iedereen is psychisch gestoord." of "De wereld is een gekkenhuis". Wordt er van bewust dat je je in een open inrichting bevindt.

Dit is de eerste en belangrijkste stap als je de wereld wilt veranderen. Dit soort dingen regelmatig uitspreken zal zeer weldadig zijn. Maak je medemens er bewust van dat die gek is. Toon het overtuigend aan. Getuig er van dat je gek bent, wees moedig. Spreek het uit, wees een voorbeeld, wees een held. Probeer je medemens over de streep te trekken om het uit te spreken. Getuig er van dat het heilvol is.

In geval van twijfel, KIJK OM JE HEEN EN ZIE!


                                                   SELEKTIEF DENKEN


Wat is selektief denken?

Hier is bedoeld, een variant van positief denken. Een betere manier van positief denken. Een efficiŽntere vorm van positief denken. Om dit te verduidelijken, kijken we even naar het belangrijkste verschil. Mensen die positief denken, denken positief over ALLERLEI dingen, dus ook negatieve en schadelijke dingen. Selektief denken wil zeggen dat je ALLEEN denkt aan positieve, mooie, waardevolle en hogere dingen. Je schrapt alle negatieve gedachten. Elke keer als je beseft dat iets negatief of schadelijk is, schrap je het uit je gedachten. Spreek het ook uit om het te bekrachtigen.

Zeg bijvoorbeeld: "Gedachte X is negatief, gedachte X schrappen", niet meer aan denken. Klaar. Je zult direkt merken dat dat een zeer efficiŽnte methode is. Je kunt er direkt de vruchten van plukken. Je zult het aan jezelf merken. Er valt een last van je af. Wees er vastberaden in. Probeer het zo lang mogelijk vol te houden. Observeer wat er gebeurt.

Leer er van. Wordt er beter in. Soms zul je het vergeten. Korrigeer jezelf. Begin opnieuw. Wees vastberaden.

Zoiets moet op den duur wel een zeer positieve uitwerking hebben op degene die het toepast en op je omgeving. Gedrag komt voort uit denken. En dus: Als je gedachten positief zijn, zal je gedrag ook positief worden. Joepie!


Als je het een beetje onder de knie krijgt, ga je het ook toepasssen in de communicatie met anderen mensen. Ja, selektief denken als onderdeel van de communicatie kan interessante effekten hebben. Tijdens een gesprek gebruikt iemand een negatieve term, vervang die term dan door een positieve term. Observeer de effekten en leer. Je zult er steeds beter in worden en het is big fun :-)


Je kunt het ook met zijn tweeŽn doen of met een groepje. Steeds negatieve termen die iemand gebruikt vervangen door positieve; wat een lol.


Als iedereen selektief denkt, gaat iedereen zich positief gedragen en komt de wereld in harmonie :-)


[ terug... ]Omhoog

Eigen domeinnaam
Maak vrienden


Copyright 2002-2018